Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 9:15

New American Standard Bible
Matthew 9:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And Jesus said to them, "The attendants of the groom cannot mourn as long as the groom is with them, can they? But the days will come when the groom is taken away from them, and then they will fast.
NA26 – καὶ εἶπεν (5627) αὐτοῖς Ἰησοῦς, Μὴ δύνανται (5736) οἱ υἱοὶ τοῦ νυμφῶνος πενθεῖν (5721) ἐφ ὅσον μετ αὐτῶν ἐστιν (5748) νυμφίος; ἐλεύσονται (5695) δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ (5686) ἀπ αὐτῶν νυμφίος, καὶ τότε νηστεύσουσιν. (5692)
WH – και ειπεν (5627) αυτοις ο ιησους μη δυνανται (5736) οι υιοι του νυμφωνος πενθειν (5721) εφ οσον μετ αυτων εστιν (5719) ο νυμφιος ελευσονται (5695) δε ημεραι οταν απαρθη (5686) απ αυτων ο νυμφιος και τοτε νηστευσουσιν (5692)
PES – ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܺܝܢ ܒ݁ܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܰܓ݂ܢܽܘܢܳܐ ܠܰܡܨܳܡ ܟ݁ܡܳܐ ܕ݁ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܕ݁ܶܝܢ ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܶܫܬ݁ܩܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܨܽܘܡܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile