Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Matthew 9:16

New American Standard Bible
Matthew 9:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But no one puts a patch of unshrunk cloth on an old garment; for the patch pulls away from the garment, and a worse tear results.
NA26 – οὐδεὶς δὲ ἐπιβάλλει (5719) ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ· αἴρει (5719) γὰρ τὸ πλήρωμα αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται. (5736)
WH – ουδεις δε επιβαλλει (5719) επιβλημα ρακους αγναφου επι ιματιω παλαιω αιρει (5719) γαρ το πληρωμα αυτου απο του ιματιου και χειρον σχισμα γινεται (5736)
PES – ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܪܳܡܶܐ ܐܽܘܪܩܰܥܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܢܰܚܬ݁ܳܐ ܒ݁ܠܳܝܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܽܘܦ݂ ܡܰܠܝܽܘܬ݂ܳܗ ܡܶܢ ܗܰܘ ܢܰܚܬ݁ܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܶܙܥܳܐ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile