Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philemon 1:11

New American Standard Bible
Philemon 1:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – who previously was useless to you, but now is useful both to you and to me.
NA26 – τόν ποτέ σοι ἄχρηστον νυνὶ δὲ καὶ σοὶ καὶ ἐμοὶ εὔχρηστον,
WH – τον ποτε σοι αχρηστον νυνι δε [ | [και] ] σοι και εμοι ευχρηστον
PES – ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܰܙܒ݂ܰܢ ܠܰܝܬ݁ ܗ݈ܘܳܐ ܠܳܟ݂ ܒ݁ܶܗ ܚܰܫܚܽܘ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܠܳܟ݂ ܐܳܦ݂ ܠܺܝ ܛܳܒ݂ ܚܳܫܰܚ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile