Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 1:19

New American Standard Bible
Philippians 1:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for I know that this will turn out for my deliverance through your prayers and the provision of the Spirit of Jesus Christ,
NA26 – οἶδα (5758) γὰρ ὅτι τοῦτό μοι ἀποβήσεται (5695) εἰς σωτηρίαν διὰ τῆς ὑμῶν δεήσεως καὶ ἐπιχορηγίας τοῦ πνεύματος Ἰησοῦ Χριστοῦ,
WH – οιδα (5758) γαρ οτι τουτο μοι αποβησεται (5695) εις σωτηριαν δια της υμων δεησεως και επιχορηγιας του πνευματος ιησου χριστου
PES – ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܠܚܰܝܶܐ ܡܶܫܬ݁ܰܟ݂ܚܳܢ ܠܺܝ ܒ݁ܒ݂ܳܥܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܰܒ݂ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile