Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 2:15

New American Standard Bible
Philippians 2:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – so that you will prove yourselves to be blameless and innocent, children of God above reproach in the midst of a crooked and perverse generation, among whom you appear as lights in the world,
NA26 – ἵνα γένησθε (5638) ἄμεμπτοι καὶ ἀκέραιοι, τέκνα θεοῦ ἄμωμα μέσον γενεᾶς σκολιᾶς καὶ διεστραμμένης, (5772) ἐν οἷς φαίνεσθε (5743) ὡς φωστῆρες ἐν κόσμῳ,
WH – ινα γενησθε (5638) αμεμπτοι και ακεραιοι τεκνα θεου αμωμα μεσον γενεας σκολιας και διεστραμμενης (5772) εν οις φαινεσθε (5743) ως φωστηρες εν κοσμω
PES – ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܬ݁ܰܡܺܝܡܶܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܡܽܘܡ ܐܰܝܟ݂ ܒ݁ܢܰܝܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܝܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܕ݂ܳܪܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܘܰܡܥܰܩܡܳܐ ܘܶܐܬ݂ܚܙܰܘ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܗܺܝܪܶܐ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile