Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 2:16

New American Standard Bible
Philippians 2:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – holding firmly the word of life, so that on the day of Christ I can take pride because I did not run in vain nor labor in vain.
NA26 – λόγον ζωῆς ἐπέχοντες, (5723) εἰς καύχημα ἐμοὶ εἰς ἡμέραν Χριστοῦ, ὅτι οὐκ εἰς κενὸν ἔδραμον (5627) οὐδὲ εἰς κενὸν ἐκοπίασα. (5656)
WH – λογον ζωης επεχοντες (5723) εις καυχημα εμοι εις ημεραν χριστου οτι ουκ εις κενον εδραμον (5627) ουδε εις κενον εκοπιασα (5656)
PES – ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܰܬ݂ ܚܰܝܶܐ ܠܫܽܘܒ݂ܗܳܪܝ ܕ݁ܺܝܠܝ ܒ݁ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܺܝܩܺܐ ܪܶܗܛܶܬ݂ ܘܠܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐܝܺܬ݂ ܥܶܡܠܶܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile