Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 2:17

New American Standard Bible
Philippians 2:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But even if I am being poured out as a drink offering upon the sacrifice and service of your faith, I rejoice and share my joy with you all.
NA26 – ἀλλὰ εἰ καὶ σπένδομαι (5743) ἐπὶ τῇ θυσίᾳ καὶ λειτουργίᾳ τῆς πίστεως ὑμῶν, χαίρω (5719) καὶ συγχαίρω (5719) πᾶσιν ὑμῖν·
WH – αλλα ει και σπενδομαι (5743) επι τη θυσια και λειτουργια της πιστεως υμων χαιρω (5719) και συγχαιρω (5719) πασιν υμιν
PES – ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ܶܢ ܡܶܬ݂ܢܰܩܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܥܰܠ ܕ݁ܶܒ݂ܚܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܚܳܕ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܘܪܳܘܶܙ ܐ݈ܢܳܐ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile