Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 3:20

New American Standard Bible
Philippians 3:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For our citizenship is in heaven, from which we also eagerly wait for a Savior, the Lord Jesus Christ;
NA26 – ἡμῶν γὰρ τὸ πολίτευμα ἐν οὐρανοῖς ὑπάρχει, (5719) ἐξ οὗ καὶ σωτῆρα ἀπεκδεχόμεθα (5736) κύριον Ἰησοῦν Χριστόν,
WH – ημων γαρ το πολιτευμα εν ουρανοις υπαρχει (5719) εξ ου και σωτηρα απεκδεχομεθα (5736) κυριον ιησουν χριστον
PES – ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܽܘܠܚܳܢܰܢ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܗ݈ܘ ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܡܣܰܟ݁ܶܝܢܰܢ ܠܡܰܚܝܳܢܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile