Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 4:16

New American Standard Version
Philippians 4:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – for even in Thessalonica you sent {a gift} more than once for my needs.
NA26 – ὅτι καὶ ἐν Θεσσαλονίκῃ καὶ ἅπαξ καὶ δὶς εἰς τὴν χρείαν μοι ἐπέμψατε. (5656)
WH – οτι και εν θεσσαλονικη και απαξ και δις εις την χρειαν μοι επεμψατε (5656)
PES – ܕ݁ܳܐܦ݂ ܠܬ݂ܶܣܰܠܳܘܢܺܝܩܺܐ ܚܕ݂ܳܐ ܙܒ݂ܰܢ ܘܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܚܫܰܚܬ݂ܝ ܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܀
Lexical Parser: