Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Philippians 4:21

New American Standard Bible
Philippians 4:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Greet every saint in Christ Jesus. The brothers who are with me greet you.
NA26 – Ἀσπάσασθε (5663) πάντα ἅγιον ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. ἀσπάζονται (5736) ὑμᾶς οἱ σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί.
WH – ασπασασθε (5663) παντα αγιον εν χριστω ιησου ασπαζονται (5736) υμας οι συν εμοι αδελφοι
PES – ܫܰܐܠܘ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܫܳܐܠܺܝܢ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܐܰܚܶܐ ܕ݁ܥܰܡܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile