Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day.

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 21:1

interlinear search
OT Text:   |  NT Texts:
Copy to Clipboard Copy All Verses
New American Standard Version
Revelation 21:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then I saw a new heaven and a new earth; for the first heaven and the first earth passed away, and there is no longer {any} sea.
NA26 – Καὶ εἶδον (5627) οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ πρώτη γῆ ἀπῆλθαν, (5627) καὶ θάλασσα οὐκ ἔστιν (5748) ἔτι.
WH – και ειδον (5627) ουρανον καινον και γην καινην ο γαρ πρωτος ουρανος και η πρωτη γη απηλθαν (5627) και η θαλασσα ουκ εστιν (5719) ετι
PES – ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ ܚܰܕ݂݈ܬ݁ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݁ܳܐ ܐܶܙܰܠܘ ܘܝܰܡܳܐ ܠܰܝܬ݁ܰܘܗ݈ܝ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

New American Standard
Copyright © 1960, 1962, 1963, 1968, 1971, 1972, 1973, 1975, 1977, 1995 by The Lockman Foundation
Hebrew Aleppo Codex
Public Domain
Biblia Hebrica Stuttgartensia (1967/77)
Biblia Hebraica Stuttgartensia (BHS), © Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1967/77. Used by permission.
Nestlé-Aland 26 (1979)
Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition, © 1979, Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart; The Greek New Testament, 3rd edition © 1975, United Bible Societies, London. Used by permission.
Syriac Peshitta
Public Domain