Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 10:4

New American Standard Bible
Revelation 10:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When the seven peals of thunder had spoken, I was about to write; and I heard a voice from heaven, saying, "Seal up the things which the seven peals of thunder have spoken, and do not write them."
NA26 – καὶ ὅτε ἐλάλησαν (5656) αἱ ἑπτὰ βρονταί, ἤμελλον (5707) γράφειν· (5721) καὶ ἤκουσα (5656) φωνὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ λέγουσαν, (5723) Σφράγισον (5657) ἐλάλησαν (5656) αἱ ἑπτὰ βρονταί, καὶ μὴ αὐτὰ γράψῃς. (5661)
WH – και οτε ελαλησαν (5656) αι επτα βρονται ημελλον (5707) γραφειν (5721) και ηκουσα (5656) φωνην εκ του ουρανου λεγουσαν (5723) σφραγισον (5657) α ελαλησαν (5656) αι επτα βρονται και μη αυτα γραψης (5661)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܡܰܠܶܠܘ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܪܰܥܡܺܝܢ ܡܛܰܝܶܒ݂ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܠܡܶܟ݂ܬ݁ܰܒ݂ ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܚܬ݂ܽܘܡ ܗܰܘ ܡܳܐ ܕ݁ܡܰܠܶܠܘ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܪܰܥܡܺܝܢ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܟ݂ܬ݁ܒ݂ܺܝܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile