Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 11:13

New American Standard Bible
Revelation 11:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And at that time there was a great earthquake, and a tenth of the city fell; seven thousand people were killed in the earthquake, and the rest were terrified and gave glory to the God of heaven.
NA26 – Καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ ἐγένετο (5633) σεισμὸς μέγας, καὶ τὸ δέκατον τῆς πόλεως ἔπεσεν, (5627) καὶ ἀπεκτάνθησαν (5681) ἐν τῷ σεισμῷ ὀνόματα ἀνθρώπων χιλιάδες ἑπτά, καὶ οἱ λοιποὶ ἔμφοβοι ἐγένοντο (5633) καὶ ἔδωκαν (5656) δόξαν τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ.
WH – και εν εκεινη τη ωρα εγενετο (5633) σεισμος μεγας και το δεκατον της πολεως επεσεν (5627) και απεκτανθησαν (5681) εν τω σεισμω ονοματα ανθρωπων χιλιαδες επτα και οι λοιποι εμφοβοι εγενοντο (5633) και εδωκαν (5656) δοξαν τω θεω του ουρανου
PES – ܘܰܒ݂ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܗܘܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܕ݁ܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܢܦ݂ܰܠܘ ܘܶܐܬ݂ܩܰܛܰܠܘ ܒ݁ܙܰܘܥܳܐ ܫܡܳܗܶܐ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܶܐ ܐܰܠܦ݂ܶܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܘܰܕ݂ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܗܘܰܘ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܝܰܗ݈ܒ݂ܽܘܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile