Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 11:16

New American Standard Bible
Revelation 11:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the twenty-four elders, who sit on their thrones before God, fell on their faces and worshiped God,
NA26 – καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι οἱ ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καθήμενοι (5740) ἐπὶ τοὺς θρόνους αὐτῶν ἔπεσαν (5627) ἐπὶ τὰ πρόσωπα αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν (5656) τῷ θεῷ
WH – και οι εικοσι τεσσαρες πρεσβυτεροι [οι] ενωπιον του θεου καθημενοι (5740) επι τους θρονους αυτων επεσαν (5627) επι τα προσωπα αυτων και προσεκυνησαν (5656) τω θεω
PES – ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܩܰܫܺܝܫܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܳܬ݂ܒ݁ܺܝܢ ܥܰܠ ܟ݁ܽܘܪܣܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܢܦ݂ܰܠܘ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܣܓ݂ܶܕ݂ܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile