Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 11:2

New American Standard Bible
Revelation 11:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Leave out the courtyard which is outside the temple and do not measure it, because it has been given to the nations; and they will trample the holy city for forty-two months.
NA26 – καὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξωθεν τοῦ ναοῦ ἔκβαλε (5628) ἔξωθεν καὶ μὴ αὐτὴν μετρήσῃς, (5661) ὅτι ἐδόθη (5681) τοῖς ἔθνεσιν, καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν πατήσουσιν (5692) μῆνας τεσσεράκοντα καὶ δύο.
WH – και την αυλην την εξωθεν του ναου εκβαλε (5628) εξωθεν και μη αυτην μετρησης (5661) οτι εδοθη (5681) τοις εθνεσιν και την πολιν την αγιαν πατησουσιν (5692) μηνας τεσσερακοντα [και] δυο
PES – ܘܰܠܕ݂ܳܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܠܓ݂ܰܘ ܡܶܢ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܐܰܦ݁ܶܩ ܡܶܢ ܠܒ݂ܰܪ ܘܠܳܐ ܬ݁ܶܡܫܚܺܝܗ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܬ݁ܳܐ ܢܕ݂ܽܘܫܽܘܢ ܝܰܪܚܶܐ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ ܘܰܬ݂ܪܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile