Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 11:4

New American Standard Bible
Revelation 11:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – These are the two olive trees and the two lampstands that stand before the Lord of the earth.
NA26 – οὗτοί εἰσιν (5748) αἱ δύο ἐλαῖαι καὶ αἱ δύο λυχνίαι αἱ ἐνώπιον τοῦ κυρίου τῆς γῆς ἑστῶτες. (5761)
WH – ουτοι εισιν (5719) αι δυο ελαιαι και αι δυο λυχνιαι [ [αι] | αι ] ενωπιον του κυριου της γης εστωτες (5761)
PES – ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܬ݁ܪܶܝܢ ܙܰܝܬ݁ܺܝܢ ܘܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܡܢܳܪܳܢ ܕ݁ܰܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile