Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 12:11

New American Standard Bible
Revelation 12:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And they overcame him because of the blood of the Lamb and because of the word of their testimony, and they did not love their life {even} when faced with death.
NA26 – καὶ αὐτοὶ ἐνίκησαν (5656) αὐτὸν διὰ τὸ αἷμα τοῦ ἀρνίου καὶ διὰ τὸν λόγον τῆς μαρτυρίας αὐτῶν, καὶ οὐκ ἠγάπησαν (5656) τὴν ψυχὴν αὐτῶν ἄχρι θανάτου.
WH – και αυτοι ενικησαν (5656) αυτον δια το αιμα του αρνιου και δια τον λογον της μαρτυριας αυτων και ουκ ηγαπησαν (5656) την ψυχην αυτων αχρι θανατου
PES – ܘܗܳܢܽܘܢ ܙܟ݂ܰܘ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ ܘܰܒ݂ܝܰܕ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܣܳܗܕ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܘܠܳܐ ܐܰܚܶܒ݂ܘ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile