Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 12:9

New American Standard Version
Revelation 12:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the great dragon was thrown down, the serpent of old who is called the devil and Satan, who deceives the whole world; he was thrown down to the earth, and his angels were thrown down with him.
NA26 – καὶ ἐβλήθη (5681) δράκων μέγας, ὄφις ἀρχαῖος, καλούμενος (5746) Διάβολος καὶ Σατανᾶς, πλανῶν (5723) τὴν οἰκουμένην ὅλην ἐβλήθη (5681) εἰς τὴν γῆν, καὶ οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ μετ αὐτοῦ ἐβλήθησαν. (5681)
WH – και εβληθη (5681) ο δρακων ο μεγας ο οφις ο αρχαιος ο καλουμενος (5746) διαβολος και ο σατανας ο πλανων (5723) την οικουμενην ολην εβληθη (5681) εις την γην και οι αγγελοι αυτου μετ αυτου εβληθησαν (5681)
PES – ܘܶܐܬ݂ܪܡܺܝ ܬ݁ܰܢܺܝܢܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗܰܘ ܚܶܘܝܳܐ ܪܺܫܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܐܳܟ݂ܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܛܥܺܝ ܠܟ݂ܽܠܳܗ ܐܰܪܥܳܐ ܘܶܐܬ݂ܪܡܺܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ݈ܝ ܥܰܡܶܗ ܐܶܬ݂ܪܡܺܝܘ ܀
Lexical Parser: