Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 13:14

New American Standard Bible
Revelation 13:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he deceives those who live on the earth because of the signs which it was given him to perform in the presence of the beast, telling those who live on the earth to make an image to the beast who had the wound of the sword and has come to life.
NA26 – καὶ πλανᾷ (5719) τοὺς κατοικοῦντας (5723) ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἐδόθη (5681) αὐτῷ ποιῆσαι (5658) ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων (5723) τοῖς κατοικοῦσιν (5723) ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι (5658) εἰκόνα τῷ θηρίῳ ὃς ἔχει (5719) τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρης καὶ ἔζησεν. (5656)
WH – και πλανα (5719) τους κατοικουντας (5723) επι της γης δια τα σημεια α εδοθη (5681) αυτω ποιησαι (5658) ενωπιον του θηριου λεγων (5723) τοις κατοικουσιν (5723) επι της γης ποιησαι (5658) εικονα τω θηριω ος εχει (5719) την πληγην της μαχαιρης και εζησεν (5656)
PES – ܘܬ݂ܰܛܥܶܐ ܠܰܕ݂ܥܳܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܐܳܬ݂ܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܳܗ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܰܕ݂ܥܳܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܠܡܶܥܒ݁ܰܕ݂ ܨܰܠܡܳܐ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܘܰܚܝܳܬ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile