Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 13:16

New American Standard Bible
Revelation 13:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And he causes all, the small and the great, the rich and the poor, and the free and the slaves, to be given a mark on their right hands or on their foreheads,
NA26 – καὶ ποιεῖ (5719) πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δῶσιν (5632) αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἐπὶ τὸ μέτωπον αὐτῶν,
WH – και ποιει (5719) παντας τους μικρους και τους μεγαλους και τους πλουσιους και τους πτωχους και τους ελευθερους και τους δουλους ινα δωσιν (5632) αυτοις χαραγμα επι της χειρος αυτων της δεξιας η επι το μετωπον αυτων
PES – ܘܬ݂ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܙܥܽܘܪܶܐ ܘܪܰܘܪܒ݂ܶܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܶܐ ܘܡܶܣܟ݁ܺܢܶܐ ܡܳܪܰܝܳܐ ܘܥܰܒ݂ܕ݁ܶܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܫܡܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܐܰܘ ܥܰܠ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile