Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 13:8

New American Standard Bible
Revelation 13:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – All who live on the earth will worship him, {everyone} whose name has not been written since the foundation of the world in the book of life of the Lamb who has been slaughtered.
NA26 – καὶ προσκυνήσουσιν (5692) αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες (5723) ἐπὶ τῆς γῆς, οὗ οὐ γέγραπται (5769) τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου (5772) ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.
WH – και προσκυνησουσιν (5692) αυτον παντες οι κατοικουντες (5723) επι της γης ου ου γεγραπται (5769) το ονομα αυτου εν τω βιβλιω της ζωης του αρνιου του εσφαγμενου (5772) απο καταβολης κοσμου
PES – ܘܢܶܣܓ݁ܕ݂ܽܘܢ ܠܳܗ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܺܝܢ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܗܰܘ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ ܩܛܺܝܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܬ݁ܰܪܡܝܳܬ݂ܶܗ ܕ݁ܥܳܠܡܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile