Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 15:6

New American Standard Bible
Revelation 15:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and the seven angels who had the seven plagues came out of the temple, clothed in linen, clean {and} bright, and girded around their chests with golden sashes.
NA26 – καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ ἄγγελοι οἱ ἔχοντες (5723) τὰς ἑπτὰ πληγὰς ἐκ τοῦ ναοῦ, ἐνδεδυμένοι (5765) λίνον καθαρὸν λαμπρὸν καὶ περιεζωσμένοι (5772) περὶ τὰ στήθη ζώνας χρυσᾶς.
WH – και [ | ] οι επτα αγγελοι [οι] εχοντες (5723) τας επτα πληγας εκ του ναου ενδεδυμενοι (5765) [ λιθον καθαρον λαμπρον | λινον καθαρον λαμπρον ] και περιεζωσμενοι (5772) περι τα στηθη ζωνας χρυσας
PES – ܘܰܢܦ݂ܰܩܘ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܺܝܢ ܡܶܢ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܒ݂ܰܥ ܡܰܚܘܳܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܒ݂ܺܝܫܺܝܢ ܟ݁ܶܬ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐ ܘܰܢܗܺܝܪܳܐ ܘܰܐܣܺܝܪܺܝܢ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ܝܰܝܗܽܘܢ ܐܶܣܳܪܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile