Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 16:2

New American Standard Bible
Revelation 16:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So the first {angel} went and poured out his bowl on the earth; and a harmful and painful sore afflicted the people who had the mark of the beast and who worshiped his image.
NA26 – Καὶ ἀπῆλθεν (5627) πρῶτος καὶ ἐξέχεεν τὴν φιάλην αὐτοῦ εἰς τὴν γῆν· καὶ ἐγένετο (5633) ἕλκος κακὸν καὶ πονηρὸν ἐπὶ τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἔχοντας (5723) τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας (5723) τῇ εἰκόνι αὐτοῦ.
WH – και απηλθεν (5627) ο πρωτος και εξεχεεν (5656) την φιαλην αυτου εις την γην και εγενετο (5633) ελκος κακον και πονηρον επι τους ανθρωπους τους εχοντας (5723) το χαραγμα του θηριου και τους προσκυνουντας (5723) τη εικονι αυτου
PES – ܘܶܐܙܰܠ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܘܶܐܫܰܕ݂ ܙܳܒ݂ܽܘܪܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܫܽܘܚܢܳܐ ܒ݁ܺܝܫܳܐ ܘܟ݂ܺܐܒ݂ܳܢܳܐ ܥܰܠ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܪܽܘܫܡܳܐ ܕ݁ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܣܳܓ݂ܕ݁ܺܝܢ ܠܨܰܠܡܳܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile