Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 16:21

New American Standard Bible
Revelation 16:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And huge hailstones, weighing about a talent each, came down from heaven upon people; and people blasphemed God because of the plague of the hail, because the hailstone plague was extremely severe.
NA26 – πληγὴ αὐτῆς σφόδρα.
WH – και χαλαζα μεγαλη ως ταλαντιαια καταβαινει (5719) εκ του ουρανου επι τους ανθρωπους και εβλασφημησαν (5656) οι ανθρωποι τον θεον εκ της πληγης της χαλαζης οτι μεγαλη εστιν (5719) η πληγη αυτης σφοδρα
PES – ܘܒ݂ܰܪܕ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܟ݁ܰܟ݁ܪܳܐ ܢܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܘܓ݂ܰܕ݁ܶܦ݂ܘ ܒ݁ܢܰܝܢܳܫܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܪܕ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܪܰܒ݁ܳܐ ܗ݈ܝ ܡܚܽܘܬ݂ܳܗ ܛܳܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile