Lectionary Calendar
Sunday, May 26th, 2024
Trinity Sunday
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 17:1

New American Standard Bible
Revelation 17:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then one of the seven angels who had the seven bowls came and spoke with me, saying, "Come here, I will show you the judgment of the great prostitute who sits on many waters,
NA26 – Καὶ ἦλθεν (5627) εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἀγγέλων τῶν ἐχόντων (5723) τὰς ἑπτὰ φιάλας, καὶ ἐλάλησεν (5656) μετ ἐμοῦ λέγων, (5723) Δεῦρο, (5773) δείξω σοι τὸ κρίμα τῆς πόρνης τῆς μεγάλης τῆς καθημένης (5740) ἐπὶ ὑδάτων πολλῶν,
WH – και ηλθεν (5627) εις εκ των επτα αγγελων των εχοντων (5723) τας επτα φιαλας και ελαλησεν (5656) μετ εμου λεγων (5723) δευρο (5720) δειξω (5692) σοι το κριμα της πορνης της μεγαλης της καθημενης (5740) επι υδατων πολλων
PES – ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܒ݂ܰܥ ܙܳܒ݂ܽܘܪܺܝܢ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ ܠܡܺܐܡܰܪ ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪܝ ܐܶܚܰܘܶܝܟ݂ ܕ݁ܺܝܢܳܐ ܕ݁ܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܝܳܬ݂ܒ݁ܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile