Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 18:22

New American Standard Bible
Revelation 18:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And the sound of harpists, musicians, flute players, and trumpeters will never be heard in you again; and no craftsman of any craft will ever be found in you again; and the sound of a mill will never be heard in you again;
NA26 – καὶ φωνὴ κιθαρῳδῶν καὶ μουσικῶν καὶ αὐλητῶν καὶ σαλπιστῶν οὐ μὴ ἀκουσθῇ class="show tvm">(5686) ἐν σοὶ ἔτι, καὶ πᾶς τεχνίτης πάσης τέχνης οὐ μὴ εὑρεθῇ class="show tvm">(5686) ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ μύλου οὐ μὴ ἀκουσθῇ class="show tvm">(5686) ἐν σοὶ ἔτι,
WH – και φωνη κιθαρωδων και μουσικων και αυλητων και σαλπιστων ου μη ακουσθη class="show tvm">(5686) εν σοι ετι και πας τεχνιτης [ [πασης τεχνης] | πασης τεχνης ] ου μη ευρεθη class="show tvm">(5686) εν σοι ετι και φωνη μυλου ου μη ακουσθη class="show tvm">(5686) εν σοι ετι
PES – ܘܩܳܠܳܐ ܕ݁ܩܺܝܬ݂ܳܪܳܐ ܘܰܕ݂ܫܺܝܦ݂ܽܘܪܳܐ ܘܕ݂ܰܙܢܰܝ ܙܡܳܪܳܐ ܘܰܕ݂ܡܰܙܥܽܘܩܶܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܡܰܥ ܒ݁ܶܟ݂ܝ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile