Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 18:23

New American Standard Bible
Revelation 18:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and the light of a lamp will never shine in you again; and the voice of the groom and bride will never be heard in you again; for your merchants were the powerful people of the earth, because all the nations were deceived by your witchcraft.
NA26 – καὶ φῶς λύχνου οὐ μὴ φάνῃ (5652) ἐν σοὶ ἔτι, καὶ φωνὴ νυμφίου καὶ νύμφης οὐ μὴ ἀκουσθῇ (5686) ἐν σοὶ ἔτι· ὅτι οἱ ἔμποροί σου ἦσαν (5713) οἱ μεγιστᾶνες τῆς γῆς, ὅτι ἐν τῇ φαρμακείᾳ σου ἐπλανήθησαν (5681) πάντα τὰ ἔθνη,
WH – και φως λυχνου ου μη φανη (5632) εν σοι ετι και φωνη νυμφιου και νυμφης ου μη ακουσθη (5686) εν σοι ετι οτι [ [οι] | οι ] εμποροι σου ησαν (5707) οι μεγιστανες της γης οτι εν τη φαρμακεια σου επλανηθησαν (5681) παντα τα εθνη
PES – ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕ݁ܰܫܪܳܓ݂ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܶܟ݂ܝ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܘܩܳܠܳܐ ܕ݁ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܘܩܳܠܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܠܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܡܰܥ ܒ݁ܶܟ݂ܝ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܬ݂ܰܓ݁ܳܪܰܝܟ݁ܝ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܰܘ ܪܰܘܪܒ݂ܳܢܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܒ݂ܚܰܪܫܰܝܟ݁ܝ ܐܰܛܥܺܝܬ݁ܝ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile