Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 19:11

New American Standard Bible
Revelation 19:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And I saw heaven opened, and behold, a white horse, and He who sat on it {is} called Faithful and True, and in righteousness He judges and wages war.
NA26 – Καὶ εἶδον (5627) τὸν οὐρανὸν ἠνεῳγμένον, (5772) καὶ ἰδοὺ (5628) ἵππος λευκός, καὶ καθήμενος (5740) ἐπ αὐτὸν καλούμενος (5746) πιστὸς καὶ ἀληθινός, καὶ ἐν δικαιοσύνῃ κρίνει (5719) καὶ πολεμεῖ. (5719)
WH – και ειδον (5627) τον ουρανον ηνεωγμενον (5772) και ιδου (5640) ιππος λευκος και ο καθημενος (5740) επ αυτον [ πιστος [καλουμενος] (5746) | [καλουμενος] (5746) πιστος ] και αληθινος και εν δικαιοσυνη κρινει (5719) και πολεμει (5719)
PES – ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ ܕ݁ܰܦ݂ܬ݂ܺܝܚ ܘܗܳܐ ܣܽܘܣܝܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ ܘܰܕ݂ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܳܐܶܢ ܘܡܰܩܪܶܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile