Lectionary Calendar
Tuesday, July 16th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 19:16

New American Standard Bible
Revelation 19:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And on His robe and on His thigh He has a name written: "KING OF KINGS, AND LORD OF LORDS."
NA26 – καὶ ἔχει (5719) ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον· (5772) Βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων.
WH – και εχει (5719) επι το ιματιον και επι τον μηρον αυτου ονομα γεγραμμενον (5772) βασιλευς βασιλεων και κυριος κυριων
PES – ܘܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܥܰܠ ܡܳܐܢܰܘܗ݈ܝ ܥܰܠ ܥܰܛܡܳܬ݂ܶܗ ܫܡܳܐ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܐ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܕ݁ܡܰܠܟ݁ܶܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕ݁ܡܳܪܰܘܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile