Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 19:2

New American Standard Bible
Revelation 19:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – BECAUSE HIS JUDGMENTS ARE TRUE AND RIGHTEOUS; for He has judged the great prostitute who was corrupting the earth with her sexual immorality, and HE HAS AVENGED THE BLOOD OF HIS BOND-SERVANTS ON HER."
NA26 – ὅτι ἀληθιναὶ καὶ δίκαιαι αἱ κρίσεις αὐτοῦ· ὅτι ἔκρινεν class="show tvm">(5656) τὴν πόρνην τὴν μεγάλην ἥτις ἔφθειρεν class="show tvm">(5707) τὴν γῆν ἐν τῇ πορνείᾳ αὐτῆς, καὶ ἐξεδίκησεν τὸ αἷμα τῶν δούλων αὐτοῦ ἐκ χειρὸς αὐτῆς.
WH – οτι αληθιναι και δικαιαι αι κρισεις αυτου οτι εκρινεν class="show tvm">(5656) την πορνην την μεγαλην ητις εφθειρεν class="show tvm">(5707) την γην εν τη πορνεια αυτης και εξεδικησεν class="show tvm">(5656) το αιμα των δουλων αυτου εκ χειρος αυτης
PES – ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ ܘܟ݂ܺܐܢܺܝܢ ܕ݁ܺܝܢܰܘܗ݈ܝ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܕ݂ܳܢ ܠܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܒ݁ܠܰܬ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒ݁ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܗ ܘܰܬ݂ܒ݂ܰܥ ܕ݁ܡܳܐ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܰܘܗ݈ܝ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܶܝܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile