Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 1:10

New American Standard Bible
Revelation 1:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I was in {the} Spirit on the Lord's day, and I heard behind me a loud voice like {the sound} of a trumpet,
NA26 – ἐγενόμην (5633) ἐν πνεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ, καὶ ἤκουσα (5656) ὀπίσω μου φωνὴν μεγάλην ὡς σάλπιγγος
WH – εγενομην (5633) εν πνευματι εν τη κυριακη ημερα και ηκουσα (5656) οπισω μου φωνην μεγαλην ως σαλπιγγος
PES – ܘܰܗܘܺܝܬ݂ ܒ݁ܪܽܘܚ ܒ݁ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܚܰܕ݂ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܡܶܢ ܒ݁ܶܣܬ݁ܰܪܝ ܩܳܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܫܺܝܦ݂ܽܘܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile