Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 1:16

New American Standard Bible
Revelation 1:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – In His right hand He held seven stars, and out of His mouth came a sharp two-edged sword; and His face was like the sun shining in its strength.
NA26 – καὶ ἔχων (5723) ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά, καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομφαία δίστομος ὀξεῖα ἐκπορευομένη, (5740) καὶ ὄψις αὐτοῦ ὡς ἥλιος φαίνει (5719) ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ.
WH – και εχων (5723) εν τη δεξια χειρι αυτου αστερας επτα και εκ του στοματος αυτου ρομφαια διστομος οξεια εκπορευομενη (5740) και η οψις αυτου ως ο ηλιος φαινει (5719) εν τη δυναμει αυτου
PES – ܘܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܒ݁ܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕ݁ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܫܰܒ݂ܥܳܐ ܟ݁ܰܘܟ݁ܒ݂ܺܝܢ ܘܡܶܢ ܦ݁ܽܘܡܶܗ ܢܳܦ݂ܩܳܐ ܪܽܘܡܚܳܐ ܚܰܪܺܝܦ݂ܬ݁ܳܐ ܘܰܚܙܳܬ݂ܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܫܶܡܫܳܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܒ݁ܚܰܝܠܳܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile