Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 1:3

New American Standard Bible
Revelation 1:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Blessed is the one who reads, and those who hear the words of the prophecy and keep the things which are written in it; for the time is near.
NA26 – μακάριος ἀναγινώσκων (5723) καὶ οἱ ἀκούοντες (5723) τοὺς λόγους τῆς προφητείας καὶ τηροῦντες (5723) τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα, (5772) γὰρ καιρὸς ἐγγύς.
WH – μακαριος ο αναγινωσκων (5723) και οι ακουοντες (5723) τους λογους της προφητειας και τηρουντες (5723) τα εν αυτη γεγραμμενα (5772) ο γαρ καιρος εγγυς
PES – ܛܽܘܒ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܡܰܢ ܕ݁ܩܳܪܶܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܳܡܥܺܝܢ ܡܶܠܶܐ ܕ݁ܰܢܒ݂ܺܝܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܢ ܒ݁ܳܗ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܩܪܶܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile