Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 20:12

New American Standard Bible
Revelation 20:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And I saw the dead, the great and the small, standing before the throne, and books were opened; and another book was opened, which is {the book} of life; and the dead were judged from the things which were written in the books, according to their deeds.
NA26 – καὶ εἶδον (5627) τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, ἑστῶτας (5761) ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ βιβλία ἠνοίχθησαν· (5681) καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη, (5681) ἐστιν (5748) τῆς ζωῆς· καὶ ἐκρίθησαν (5681) οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων (5772) ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν.
WH – και ειδον (5627) τους νεκρους τους μεγαλους και τους μικρους εστωτας (5761) ενωπιον του θρονου και βιβλια ηνοιχθησαν (5681) και αλλο βιβλιον ηνοιχθη (5681) ο εστιν (5719) της ζωης και εκριθησαν (5681) οι νεκροι εκ των γεγραμμενων (5772) εν τοις βιβλιοις κατα τα εργα αυτων
PES – ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܠܡܺܝܬ݂ܶܐ ܪܰܘܪܒ݂ܶܐ ܘܰܙܥܽܘܪܶܐ ܕ݁ܩܳܡܘ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܘܣܶܦ݂ܪܶܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚܘ ܘܰܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܐܶܬ݂ܦ݁ܬ݂ܰܚ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܕ݂ܺܝܢܳܐ ܘܶܐܬ݁ܕ݂ܺܝܢܘ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܢ ܒ݁ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile