Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 20:3

New American Standard Bible
Revelation 20:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and he threw him into the abyss and shut {it} and sealed {it} over him, so that he would not deceive the nations any longer, until the thousand years were completed; after these things he must be released for a short time.
NA26 – καὶ ἔβαλεν (5627) αὐτὸν εἰς τὴν ἄβυσσον καὶ ἔκλεισεν (5656) καὶ ἐσφράγισεν (5656) ἐπάνω αὐτοῦ ἵνα μὴ πλανήσῃ (5661) ἔτι τὰ ἔθνη ἄχρι τελεσθῇ (5686) τὰ χίλια ἔτη· μετὰ ταῦτα δεῖ (5904) λυθῆναι (5683) αὐτὸν μικρὸν χρόνον.
WH – και εβαλεν (5627) αυτον εις την αβυσσον και εκλεισεν (5656) και εσφραγισεν (5656) επανω αυτου ινα μη πλανηση (5661) ετι τα εθνη αχρι τελεσθη (5686) τα χιλια ετη μετα ταυτα δει (5719) λυθηναι (5683) αυτον μικρον χρονον
PES – ܘܰܐܪܡܝܶܗ ܒ݁ܰܬ݂ܗܽܘܡܳܐ ܘܶܐܚܰܕ݂ ܘܰܛܒ݂ܰܥ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܢܰܛܥܶܐ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܝܺܗܺܝܒ݂ ܠܡܶܫܪܝܶܗ ܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile