Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 21:12

New American Standard Bible
Revelation 21:12
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – It had a great and high wall, with twelve gates, and at the gates twelve angels; and names {were} written on {the gates,} which are {the names} of the twelve tribes of the sons of Israel.
NA26 – ἔχουσα class="show tvm">(5723) τεῖχος μέγα καὶ ὑψηλόν, ἔχουσα class="show tvm">(5723) πυλῶνας δώδεκα, καὶ ἐπὶ τοῖς πυλῶσιν ἀγγέλους δώδεκα, καὶ ὀνόματα ἐπιγεγραμμένα class="show tvm">(5772) ἐστιν class="show tvm">(5748) τὰ ὀνόματα τῶν δώδεκα φυλῶν υἱῶν Ἰσραήλ·
WH – εχουσα class="show tvm">(5723) τειχος μεγα και υψηλον εχουσα class="show tvm">(5723) πυλωνας δωδεκα και επι τοις πυλωσιν αγγελους δωδεκα και ονοματα επιγεγραμμενα class="show tvm">(5772) α εστιν class="show tvm">(5719) [ | [τα ονοματα] ] των δωδεκα φυλων υιων ισραηλ
PES – ܘܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܫܽܘܪܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܪܳܡܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܬ݁ܰܪܥܶܐ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܘܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܶܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܶܐ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܘܰܫܡܳܗܰܝܗܽܘܢ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܫܡܳܗܶܐ ܕ݁ܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ݂ܛܶܐ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile