Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 21:16

New American Standard Bible
Revelation 21:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – The city is laid out as a square, and its length is as great as the width; and he measured the city with the rod, twelve thousand stadia; its length, width, and height are equal.
NA26 – καὶ πόλις τετράγωνος κεῖται, (5736) καὶ τὸ μῆκος αὐτῆς ὅσον καὶ τὸ πλάτος. καὶ ἐμέτρησεν (5656) τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ ἐπὶ σταδίων δώδεκα χιλιάδων· τὸ μῆκος καὶ τὸ πλάτος καὶ τὸ ὕψος αὐτῆς ἴσα ἐστίν. (5748)
WH – και η πολις τετραγωνος κειται (5736) και το μηκος αυτης οσον [ | [και] ] το πλατος και εμετρησεν (5656) την πολιν τω καλαμω επι σταδιων δωδεκα χιλιαδων το μηκος και το πλατος και το υψος αυτης ισα εστιν (5719)
PES – ܘܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܡܪܰܒ݁ܥܳܐܝܺܬ݂ ܣܺܝܡܳܐ ܘܽܐܘܪܟ݁ܳܗ ܐܰܝܟ݂ ܦ݁ܬ݂ܳܝܳܗ ܘܡܰܫܚܳܗ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܒ݁ܩܰܢܝܳܐ ܥܰܠ ܬ݁ܪܶܥܣܰܪ ܐܰܠܦ݂ܺܝܢ ܐܶܣܛܕ݂ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܐܽܘܪܟ݁ܳܗ ܘܰܦ݂ܬ݂ܳܝܳܗ ܘܪܽܘܡܳܗ ܫܘܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile