Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 21:8

New American Standard Bible
Revelation 21:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But for the cowardly, and unbelieving, and abominable, and murderers, and sexually immoral persons, and sorcerers, and idolaters, and all liars, their part {will be} in the lake that burns with fire and brimstone, which is the second death."
NA26 – τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις (5772) καὶ φονεῦσιν καὶ πόρνοις καὶ φαρμάκοις καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσιν τοῖς ψευδέσιν τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ (5746) πυρὶ καὶ θείῳ, ἐστιν (5748) θάνατος δεύτερος.
WH – τοις δε δειλοις και απιστοις και εβδελυγμενοις (5772) και φονευσιν και πορνοις και φαρμακοις και ειδωλολατραις και πασιν τοις ψευδεσιν το μερος αυτων εν τη λιμνη τη καιομενη (5746) πυρι και θειω ο εστιν (5719) ο θανατος ο δευτερος
PES – ܠܩܰܢܽܘܛܬ݂ܳܢܶܐ ܕ݁ܶܝܢ ܘܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܶܐ ܘܥܰܘܳܠܶܐ ܘܰܡܣܰܝܒ݂ܶܐ ܘܩܳܛܽܘܠܶܐ ܘܚܰܪܳܫܶܐ ܘܙܰܢܳܝܶܐ ܘܦ݂ܳܠܚܰܝ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܶܐ ܡܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܒ݁ܝܰܡܬ݂ܳܐ ܝܳܩܶܕ݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܢܽܘܪܳܐ ܘܟ݂ܶܒ݂ܪܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܬ݁ܶܢܝܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile