Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 22:15

New American Standard Bible
Revelation 22:15
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Outside are the dogs, the sorcerers, the sexually immoral persons, the murderers, the idolaters, and everyone who loves and practices lying.
NA26 – ἔξω (5719) οἱ κύνες καὶ οἱ φάρμακοι καὶ οἱ πόρνοι καὶ οἱ φονεῖς καὶ οἱ εἰδωλολάτραι καὶ πᾶς φιλῶν (5723) καὶ ποιῶν (5723) ψεῦδος.
WH – εξω οι κυνες και οι φαρμακοι και οι πορνοι και οι φονεις και οι ειδωλολατραι και πας φιλων (5723) και ποιων (5723) ψευδος
PES – ܘܙܰܢܳܝܶܐ ܘܩܳܛܽܘܠܶܐ ܘܦ݂ܳܠܚܰܝ ܦ݁ܬ݂ܰܟ݂ܪܶܐ ܠܒ݂ܰܪ ܘܛܰܡܶܐܐ ܘܚܰܪܳܫܶܐ ܘܟ݂ܽܠ ܚܰܙܳܝܰܝ ܘܥܳܒ݂ܕ݁ܰܝ ܕ݁ܰܓ݁ܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile