Lectionary Calendar
Wednesday, February 21st, 2024
the First Week of Lent
There are 39 days til Easter!
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 22:16

New American Standard Bible
Revelation 22:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""I, Jesus, have sent My angel to testify to you these things for the churches. I am the root and the descendant of David, the bright morning star."
NA26 – Ἐγὼ Ἰησοῦς ἔπεμψα (5656) τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι (5658) ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις. ἐγώ εἰμι (5748) ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυίδ, ἀστὴρ λαμπρὸς πρωϊνός.
WH – εγω ιησους επεμψα (5656) τον αγγελον μου μαρτυρησαι (5658) υμιν ταυτα επι ταις εκκλησιαις εγω ειμι (5719) η ριζα και το γενος δαυιδ ο αστηρ ο λαμπρος ο πρωινος
PES – ܐܶܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܫܰܕ݁ܪܶܬ݂ ܠܡܰܠܰܐܟ݂ܝ ܕ݁ܰܢܣܰܗܶܕ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܥܶܩܳܪܳܐ ܘܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܘܥܰܡܶܗ ܘܟ݂ܰܘܟ݁ܰܒ݂ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile