Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 22:16

New American Standard Bible
Revelation 22:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "I, Jesus, have sent My angel to testify to you of these things for the churches. I am the root and the descendant of David, the bright morning star."
NA26 – Ἐγὼ Ἰησοῦς ἔπεμψα (5656) τὸν ἄγγελόν μου μαρτυρῆσαι (5658) ὑμῖν ταῦτα ἐπὶ ταῖς ἐκκλησίαις. ἐγώ εἰμι (5748) ῥίζα καὶ τὸ γένος Δαυίδ, ἀστὴρ λαμπρὸς πρωϊνός.
WH – εγω ιησους επεμψα (5656) τον αγγελον μου μαρτυρησαι (5658) υμιν ταυτα επι ταις εκκλησιαις εγω ειμι (5719) η ριζα και το γενος δαυιδ ο αστηρ ο λαμπρος ο πρωινος
PES – ܐܶܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܫܰܕ݁ܪܶܬ݂ ܠܡܰܠܰܐܟ݂ܝ ܕ݁ܰܢܣܰܗܶܕ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܥܶܩܳܪܳܐ ܘܫܰܪܒ݁ܬ݂ܶܗ ܕ݁ܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܘܥܰܡܶܗ ܘܟ݂ܰܘܟ݁ܰܒ݂ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile