Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 2:11

New American Standard Bible
Revelation 2:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'The one who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. The one who overcomes will not be hurt by the second death.'
NA26 – ἔχων (5723) οὖς ἀκουσάτω (5657) τί τὸ πνεῦμα λέγει (5719) ταῖς ἐκκλησίαις. νικῶν (5723) οὐ μὴ ἀδικηθῇ (5686) ἐκ τοῦ θανάτου τοῦ δευτέρου.
WH – ο εχων (5723) ους ακουσατω (5657) τι το πνευμα λεγει (5719) ταις εκκλησιαις ο νικων (5723) ου μη αδικηθη (5686) εκ του θανατου του δευτερου
PES – ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܕ݂ܢܶܐ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܠܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܙܳܟ݂ܶܐ ܠܳܐ ܢܶܗܰܪ ܡܶܢ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܬ݁ܶܢܝܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile