Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 2:23

New American Standard Bible
Revelation 2:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'And I will kill her children with plague, and all the churches will know that I am He who searches the minds and hearts; and I will give to each one of you according to your deeds.
NA26 – καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς ἀποκτενῶ (5692) ἐν θανάτῳ· καὶ γνώσονται (5695) πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι ὅτι ἐγώ εἰμι (5748) ἐραυνῶν (5723) νεφροὺς καὶ καρδίας, καὶ δώσω (5692) ὑμῖν ἑκάστῳ κατὰ τὰ ἔργα ὑμῶν.
WH – και τα τεκνα αυτης αποκτενω (5692) εν θανατω και γνωσονται (5695) πασαι αι εκκλησιαι οτι εγω ειμι (5719) ο εραυνων (5723) νεφρους και καρδιας και δωσω (5692) υμιν εκαστω κατα τα εργα υμων
PES – ܘܠܰܒ݂ܢܶܝܗ ܐܶܩܛܽܘܠ ܒ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܝܳܕ݂ܥܳܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܢܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܳܨܶܐ ܟ݁ܽܘܠܝܳܬ݂ܳܐ ܘܠܶܒ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܥܒ݂ܳܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile