Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 2:9

New American Standard Bible
Revelation 2:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'I know your tribulation and your poverty (but you are rich), and the slander by those who say they are Jews, and are not, but are a synagogue of Satan.
NA26 – Οἶδά (5758) σου τὴν θλῖψιν καὶ τὴν πτωχείαν, ἀλλὰ πλούσιος εἶ, (5748) καὶ τὴν βλασφημίαν ἐκ τῶν λεγόντων (5723) Ἰουδαίους εἶναι (5750) ἑαυτούς, καὶ οὐκ εἰσὶν (5748) ἀλλὰ συναγωγὴ τοῦ Σατανᾶ.
WH – οιδα (5758) σου την θλιψιν και την πτωχειαν αλλα πλουσιος ει (5719) και την βλασφημιαν εκ των λεγοντων (5723) ιουδαιους ειναι (5721) εαυτους και ουκ εισιν (5719) αλλα συναγωγη του σατανα
PES – ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܟ݂ ܘܡܶܣܟ݁ܺܢܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܐܶܠܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܘܰܠܓ݂ܽܘܕ݁ܳܦ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܢܽܘܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܣܳܛܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile