Lectionary Calendar
Thursday, December 7th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 3:5

New American Standard Version
Revelation 3:5
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'He who overcomes will thus be clothed in white garments; and I will not erase his name from the book of life, and I will confess his name before My Father and before His angels.
NA26 – νικῶν (5723) οὕτως περιβαλεῖται (5698) ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ οὐ μὴ ἐξαλείψω τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐκ τῆς βίβλου τῆς ζωῆς, καὶ ὁμολογήσω (5692) τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐνώπιον τοῦ πατρός μου καὶ ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ.
WH – ο νικων (5723) ουτως περιβαλειται (5698) εν ιματιοις λευκοις και ου μη εξαλειψω (5692) το ονομα αυτου εκ της βιβλου της ζωης και ομολογησω (5692) το ονομα αυτου ενωπιον του πατρος μου και ενωπιον των αγγελων αυτου
PES – ܕ݁ܙܳܟ݂ܶܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܶܬ݂ܥܰܛܰܦ݂ ܡܳܐܢܶܐ ܚܶܘܳܪܶܐ ܘܠܳܐ ܐܶܠܚܶܐ ܫܡܶܗ ܡܶܢ ܣܶܦ݂ܪܳܐ ܕ݁ܚܰܝܶܐ ܘܰܐܘܕ݁ܶܐ ܒ݁ܰܫܡܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܐܳܒ݂ܝ ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile