Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 4:6,8

New American Standard Bible
Revelation 4:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and before the throne {there was something} like a sea of glass, like crystal; and in the center and around the throne, four living creatures full of eyes in front and behind.
NA26 – καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὡς θάλασσα ὑαλίνη ὁμοία κρυστάλλῳ. Καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζῷα γέμοντα class="show tvm">(5723) ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν·
WH – και ενωπιον του θρονου ως θαλασσα υαλινη ομοια κρυσταλλω και εν μεσω του θρονου και κυκλω του θρονου τεσσαρα ζωα γεμοντα class="show tvm">(5723) οφθαλμων εμπροσθεν και οπισθεν
PES – ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܝܰܡܳܐ ܕ݁ܰܙܓ݂ܽܘܓ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܽܘܡܝܳܐ ܕ݁ܰܓ݂ܠܺܝܕ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܡܶܨܥܰܬ݂ ܟ݁ܽܘܪܣܝܳܐ ܘܰܚܕ݂ܳܪܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܟ݂ܽܘܪܣܝܳܐ ܐܰܪܒ݁ܰܥ ܚܰܝܘܳܢ ܕ݁ܡܰܠܝܳܢ ܥܰܝܢܶܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܶܝܢ ܘܡܶܢ ܒ݁ܶܣܬ݁ܰܪܗܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  
Revelation 4:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And the four living creatures, each one of them having six wings, are full of eyes around and within; and day and night they do not cease to say, "HOLY, HOLY, HOLY {IS} THE LORD GOD, THE ALMIGHTY, who was and who is and who is to come."
NA26 – καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα, ἓν καθ ἓν αὐτῶν ἔχων class="show tvm">(5723) ἀνὰ πτέρυγας ἕξ, κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν γέμουσιν class="show tvm">(5719) ὀφθαλμῶν· καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν class="show tvm">(5719) ἡμέρας καὶ νυκτὸς λέγοντες, class="show tvm">(5723) Ἅγιος ἅγιος ἅγιος κύριος θεὸς παντοκράτωρ, ἦν class="show tvm">(5713) καὶ ὢν class="show tvm">(5752) καὶ ἐρχόμενος. class="show tvm">(5740)
WH – και τα τεσσαρα ζωα εν καθ εν αυτων εχων class="show tvm">(5723) ανα πτερυγας εξ κυκλοθεν και εσωθεν γεμουσιν class="show tvm">(5719) οφθαλμων και αναπαυσιν ουκ εχουσιν class="show tvm">(5719) ημερας και νυκτος λεγοντες class="show tvm">(5723) αγιος αγιος αγιος κυριος ο θεος ο παντοκρατωρ ο ην class="show tvm">(5707) και ο ων class="show tvm">(5723) και ο ερχομενος class="show tvm">(5740)
PES – ܐܰܪܒ݁ܥܳܬ݁ܰܝܗܶܝܢ ܚܰܝܘܳܬ݂ܳܐ ܟ݁ܽܠܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܩܳܝܡܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ ܡܶܢ ܛܶܦ݂ܪܶܝܗ ܘܰܠܥܶܠ ܫܬ݁ܳܐ ܓ݁ܶܦ݁ܺܝܢ ܚܽܘܕ݂ܪܳܢܳܐܝܺܬ݂ ܘܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ ܡܰܠܝܳܢ ܥܰܝܢܶܐ ܘܫܶܠܝܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܗܶܝܢ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܩܰܕ݁ܺܝܫ ܩܰܕ݁ܺܝܫ ܩܰܕ݁ܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܟ݁ܽܠ ܗܰܘ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܗ݈ܘܳܐ ܘܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile