Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 5:8

New American Standard Bible
Revelation 5:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When He had taken the scroll, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb, each one holding a harp and golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints.
NA26 – καὶ ὅτε ἔλαβεν (5627) τὸ βιβλίον, τὰ τέσσαρα ζῷα καὶ οἱ εἴκοσι τέσσαρες πρεσβύτεροι ἔπεσαν (5627) ἐνώπιον τοῦ ἀρνίου, ἔχοντες (5723) ἕκαστος κιθάραν καὶ φιάλας χρυσᾶς γεμούσας (5723) θυμιαμάτων, αἵ εἰσιν (5748) αἱ προσευχαὶ τῶν ἁγίων.
WH – και οτε ελαβεν (5627) το βιβλιον τα τεσσαρα ζωα και οι εικοσι τεσσαρες πρεσβυτεροι επεσαν (5627) ενωπιον του αρνιου εχοντες (5723) εκαστος κιθαραν και φιαλας χρυσας γεμουσας (5723) θυμιαματων αι εισιν (5719) αι προσευχαι των αγιων
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܫܰܩܠܶܗ ܠܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܐܰܪܒ݁ܰܥ ܚܰܝܘܳܢ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒ݁ܥܳܐ ܩܰܫܺܝܫܺܝܢ ܢܦ݂ܰܠܘ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܶܐܡܪܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܠܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܺܝܬ݂ܳܪܳܐ ܘܙܳܒ݂ܽܘܪܳܐ ܕ݁ܕ݂ܰܗܒ݂ܳܐ ܕ݁ܡܰܠܝܳܐ ܒ݁ܶܣܡܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܗܶܝܢ ܨܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܰܕ݁ܺܝܫܶܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile