Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 5:9

New American Standard Bible
Revelation 5:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And they sang a new song, saying, "Worthy are You to take the scroll and to break its seals; for You were slaughtered, and You purchased {people} for God with Your blood from every tribe, language, people, and nation.
NA26 – καὶ ᾄδουσιν (5719) ᾠδὴν καινὴν λέγοντες, (5723) Ἄξιος εἶ (5748) λαβεῖν (5629) τὸ βιβλίον καὶ ἀνοῖξαι τὰς σφραγῖδας αὐτοῦ, ὅτι ἐσφάγης (5648) καὶ ἠγόρασας (5656) τῷ θεῷ ἐν τῷ αἵματί σου ἐκ πάσης φυλῆς καὶ γλώσσης καὶ λαοῦ καὶ ἔθνους,
WH – και αδουσιν (5719) ωδην καινην λεγοντες (5723) αξιος ει (5719) λαβειν (5629) το βιβλιον και ανοιξαι (5658) τας σφραγιδας αυτου οτι εσφαγης (5648) και ηγορασας (5656) τω θεω εν τω αιματι σου εκ πασης φυλης και γλωσσης και λαου και εθνους
PES – ܕ݁ܰܡܫܰܒ݁ܚܺܝܢ ܬ݁ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܚܕ݂ܰܬ݂ܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܫܳܘܶܝܬ݁ ܗ݈ܽܘ ܠܡܶܣܒ݂ܺܝܘܗ݈ܝ ܠܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܘܰܠܡܶܫܪܳܐ ܛܰܒ݂ܥܰܘܗ݈ܝ ܥܰܠ ܕ݁ܶܐܬ݂ܢܟ݂ܶܣܬ݁ ܘܰܙܒ݂ܰܢܬ݁ܳܢ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܫܰܪܒ݁ܳܬ݂ܳܐ ܘܥܰܡ݈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile