Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 6:11

New American Standard Bible
Revelation 6:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And a white robe was given to each of them; and they were told that they were to rest for a little while longer, until {the number of} their fellow servants and their brothers {and sisters} who were to be killed even as they {had been,} was completed also.
NA26 – καὶ ἐδόθη (5681) αὐτοῖς ἑκάστῳ στολὴ λευκή, καὶ ἐρρέθη (5681) αὐτοῖς ἵνα ἀναπαύσονται (5698) ἔτι χρόνον μικρόν, ἕως πληρωθῶσιν (5686) καὶ οἱ σύνδουλοι αὐτῶν καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν οἱ μέλλοντες (5723) ἀποκτέννεσθαι (5745) ὡς καὶ αὐτοί.
WH – και εδοθη (5681) αυτοις εκαστω στολη λευκη και ερρεθη (5681) αυτοις ινα αναπαυσονται (5698) ετι χρονον μικρον εως πληρωθωσιν (5686) και οι συνδουλοι αυτων και οι αδελφοι αυτων οι μελλοντες (5723) αποκτεννεσθαι (5745) ως και αυτοι
PES – ܘܶܐܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܟ݂ܽܠܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܣܛܠܳܐ ܚܶܘܳܪܬ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܕ݁ܢܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚܽܘܢ ܥܰܕ݂ ܥܶܕ݁ܳܢ ܙܒ݂ܰܢ ܙܥܽܘܪ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܡܶܫܬ݁ܰܡܠܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܟ݁ܢܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܐܚܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܠܡܶܬ݂ܩܰܛܳܠܽܘ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܗܳܢܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile