Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 6:6

New American Standard Bible
Revelation 6:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And I heard {something} like a voice in the center of the four living creatures saying, "A quart of wheat for a denarius, and three quarts of barley for a denarius; and do not damage the oil and the wine."
NA26 – καὶ ἤκουσα class="show tvm">(5656) ὡς φωνὴν ἐν μέσῳ τῶν τεσσάρων ζῴων λέγουσαν, class="show tvm">(5723) Χοῖνιξ σίτου δηναρίου, καὶ τρεῖς χοίνικες κριθῶν δηναρίου· καὶ τὸ ἔλαιον καὶ τὸν οἶνον μὴ ἀδικήσῃς. class="show tvm">(5661)
WH – και ηκουσα class="show tvm">(5656) ως φωνην εν μεσω των τεσσαρων ζωων λεγουσαν class="show tvm">(5723) χοινιξ σιτου δηναριου και τρεις χοινικες κριθων δηναριου και το ελαιον και τον οινον μη αδικησης class="show tvm">(5661)
PES – ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܚܰܝܘܳܬ݂ܳܐ ܕ݁ܳܐܡܰܪ ܩܰܒ݁ܳܐ ܕ݁ܚܶܛܶܐ ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܳܪܳܐ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ܳܐ ܩܰܒ݁ܺܝܢ ܕ݁ܰܣܥܳܪܳܐ ܒ݁ܕ݂ܺܝܢܳܪܳܐ ܘܰܠܚܰܡܪܳܐ ܘܰܠܡܶܫܚܳܐ ܠܳܐ ܬ݁ܰܗܰܪ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile