Lectionary Calendar
Wednesday, October 4th, 2023
the Week of Proper 21 / Ordinary 26
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Revelation 6:8

New American Standard Version
Revelation 6:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – I looked, and behold, an ashen horse; and he who sat on it had the name Death; and Hades was following with him. Authority was given to them over a fourth of the earth, to kill with sword and with famine and with pestilence and by the wild beasts of the earth.
NA26 – καὶ εἶδον, (5627) καὶ ἰδοὺ (5628) ἵππος χλωρός, καὶ καθήμενος (5740) ἐπάνω αὐτοῦ ὄνομα αὐτῷ Θάνατος, καὶ ᾅδης ἠκολούθει (5707) μετ αὐτοῦ· καὶ ἐδόθη (5681) αὐτοῖς ἐξουσία ἐπὶ τὸ τέταρτον τῆς γῆς, ἀποκτεῖναι (5658) ἐν ῥομφαίᾳ καὶ ἐν λιμῷ καὶ ἐν θανάτῳ καὶ ὑπὸ τῶν θηρίων τῆς γῆς.
WH – και ειδον (5627) και ιδου (5640) ιππος χλωρος και ο καθημενος (5740) επανω [ [αυτου] | αυτου ] ονομα αυτω [ο] θανατος και ο αδης ηκολουθει (5707) μετ αυτου και εδοθη (5681) αυτοις εξουσια επι το τεταρτον της γης αποκτειναι (5658) εν ρομφαια και εν λιμω και εν θανατω και υπο των θηριων της γης
PES – ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܣܽܘܣܝܳܐ ܝܽܘܪܳܩܳܐ ܘܰܫܡܶܗ ܕ݁ܗܰܘ ܕ݁ܝܳܬ݂ܶܒ݂ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܰܫܝܽܘܠ ܢܩܺܝܦ݂ܳܐ ܠܶܗ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܪܽܘܒ݂ܥܳܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܕ݁ܰܢܩܰܛܶܠ ܒ݁ܚܰܪܒ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܟ݂ܰܦ݂ܢܳܐ ܘܰܒ݂ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܘܰܒ݂ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile